About Kazakhstan
ҚАЗАҚСТАН ТУРАЛЫ
Қазақстан туралы
В центре евразийского континента, на равном расстоянии от берегов Атлантического и Тихого океана, располагается 9-я по величине страна мира – Республика Казахстан. Площадь в 2724,9 тыс.кв.км позволяет Казахстану носить титул 4-й по величине стране Евразии. Такая площадь позволяет одновременно разместить на территории государства семь крупнейших стран Европы, например, Францию, Испанию, Швецию, Германию, Финляндию, Италию и Великобританию.

Граничит Казахстан с Россией (на востоке, севере и северо-западе), Китаем (на юго-востоке) и странами Центральной Азии – Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном (на юге). Протяженность границ необъятной страны 12,2 тыс. км, 600 из которых пролегли по акватории Каспийского моря.

Казахстан гордится богатством своей земли, которая переполнена полезными ископаемыми, содержит практически все элементы таблицы Менделеева.

Еще одна уникальная особенность страны — ландшафтное разнообразие. 58% территории Казахстана занимают пустыни и полупустыни, 10% — горы. Север республики богат степными и лесостепными зонами. По этим территориям протекают более семи тысяч рек, длинной более 10 километров. Самые крупные реки Казахстана Иртыш (2482 км), Ишим (2450), Сырдарья (2219) и Или (1439 км). Большинство рек принадлежат к бассейнам Каспийского и Аральского морей, озер Балхаш и Тенгиз. Три реки несут свои воды к Каспийскому морю – Иртыш, Ишим, Тобол.

Природные особенности Казахстана включают северную гряду гор, входящую в состав Тянь-Шаня, часть алтайской горной системы и Сарыарка – Казахский мелкосопочник.

Казахстан объединяет 86 населенных пунктов со статусом города. Крупнейшие города республики как Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Кызылорда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Усть-Каменогорск, Уральск.

Еліміздің тағы бір айрықша ерекшелігі — ландшафтық әр түрлі болып келуі. Қазақстан аумағының 58%-ын шөлдер мен жартылай шөлдер, 10% - ын таулар алып жатыр. Республиканың солтүстігі дала және орманды дала аймақтарына бай. Бұл аумақтар арқылы ұзындығы 10 шақырымнан асатын жеті мыңнан астам өзен ағып жатыр. Қазақстанның ең ірі өзендері Ертіс (2482 км), Есіл (2450 км), Сырдария (2219 км) және Іле (1439 км). Өзендердің көпшілігі Каспий және Арал теңіздерінің, Балқаш және теңіз көлдерінің бассейндеріне жатады. Үш өзен Ертіс, Есіл, Тобыл өз суларын Каспий теңізіне құяды.

Қазақстанның табиғи ерекшеліктері Тянь-Шаньның құрамына кіретін таулардың Солтүстік жотасын, Алтай тау жүйесінің бір бөлігін және Сарыарқа – Қазақтың ұсақ шоқыларын қамтиды.

Қазақстан қала мәртебесі бар 86 елді мекенді біріктіреді. Республиканың ірі қалалары: Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Қызылорда, Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Тараз, Өскемен, Орал.


Еуразия континентінің ортасында, Атлант және Тынық мұхиты жағалауларынан тең қашықтықта әлемнің көлемі бойынша 9-шы елі – Қазақстан Республикасы орналасқан. Аумағы 2724,9 мың шаршы км. Қазақстанға Еуразияның көлемі бойынша 4-ші ел атағын алуға мүмкіндік береді. Бұл аймақ бір уақытта Еуропаның жеті ірі елін, мысалы, Франция, Испания, Швеция, Германия, Финляндия, Италия және Ұлыбританияны орналастыруға мүмкіндік береді.

Қазақстан Ресеймен (шығысында, солтүстігінде және солтүстік-батысында), Қытаймен (оңтүстік-шығысында) және Орталық Азия елдері – Өзбекстанмен, Қырғызстанмен және Түркіменстанмен (оңтүстігінде) шектеседі. Ұлан-байтақ ел шекарасының ұзындығы 12,2 мың км, оның 600-і Каспий теңізінің акваториясы бойынша жатыр.
ҚАЗАҚСТАН ТУРАЛЫ
Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі Жалпы білім беретін оқу және білім беру бағдарламаларының үздіксіздігі қағидатына негізделген және мынадай білім беру деңгейлерін қамтиды:

1) мектепке дейінгі тәрбие және оқыту;

2) Бастауыш білім беру;

3) негізгі орта білім беру (11 сынып);

3.1) Негізгі орта білім (12 сынып);

4) орта білім (жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік білім);

5) орта білімнен кейінгі білім беру;

6) жоғары білім;

7) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру.

Мемлекеттік мектептерден басқа, Қазақстанда бірқатар жекеменшік мектептер (12 сынып) бар:

- Haileybury Almaty

- «Haileybury Nur-Sultan School» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

- TAMOS Education

- «Мирас» халықаралық мектебі (Алматы)

- «Tamos Education физика-математика мектебі» (Алматы)

- Galaxy халықаралық мектебі

- «Мирас» халықаралық мектебі (Нұр-сұлтан)

- NURORDA мектеп-лицейі (Нұр-сұлтан)

- Nurorda халықаралық мектебі (Нұр-сұлтан)

- Нұр-сұлтан халықаралық мектебі

- Дарынды қыздар мен ұлдарға арналған Білім-инновация мектебі

- Экономикалық лицей (Нұр-сұлтан)Қазақстандағы білім туралы